Program forum eksperckiego


16.30-16.40
Opening of expert forum welcome to the attendees.
Otwarcie forum eksperckiego i przywitanie uczestników.
Prof. Piotr Ponikowski, Prof. Ewa A. Jankowska
Introductory address from the President and President-Elect of the Heart Failure Association European Society of Cardiology.
Słowa wprowadzające od Prezesa i Prezesa Elekta Asocjacji Niewydolności Serca Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego.
Prof. Andrew Coats, Prof. Giuseppe Rosano
16.40-18.00
Session 1 / Sesja 1

2021 ESC heart failure guidelines: definition of heart failure and pharmacotherapy
Europejskie wytyczne dotyczące niewydolności serca(2021): definicja niewydolności serca i farmakoterapia 

Chairpersons/Przewodniczący:
Prof. Jadwiga Nessler, Prof. Jarosław Drożdż, Prof. Przemysław Leszek,
Prof. Marcin Gruchała
16.40-16.55
What is new in 2021 ESC guidelines on diagnosis and treatment of patients with heart failure? 
Co nowego w europejskich zaleceniach dotyczących diagnostyki i leczenia chorych na niewydolność serca (2021)?
Prof. Marco Metra
16.55-17.10
Universal definition of heart failure, novel nomenclature, classifications: implications for clinical practice. 
Uniwersalna definicja niewydolności serca, nowa nomenklatura i klasyfikacje: implikacje w praktyce klinicznej. 
Prof. Andrew Coats
17.10-17.25
Pharmacotherapy in patients with heart failure with reduced ejection fraction (HFrEF). 
Farmakoterapia u chorych na niewydolność serca z upośledzoną frakcją wyrzutową lewej komory.
Prof. Giuseppe Rosano
17.25-17:40
Management of patients with heart failure with mildly reduced and preserved ejection fraction (HFmrEF, HFpEF).
Leczenie chorych na niewydolność serca z umiarkowanie obniżoną i zachowaną frakcją wyrzutową lewej komory.
Prof. Ewa A. Jankowska
17.40-18.00
Discussion / Dyskusja 
Moderator:
Prof. Piotr Ponikowski
18.00-18.10
Break / Przerwa
18.10-19.30
Session 2 / Sesja 2

2021 ESC heart failure guidelines: co-morbidities, acute heart failure and device therapy
Europejskie wytyczne dotyczące niewydolności serca (2021):choroby współistniejące, ostra niewydolność serca
i urządzenia wszczepialne 


Chairpersons/Przewodniczący: Prof. Przemysław Mitkowski, Prof. Mariusz Gąsior, Prof. Jarosław Kaźmierczak, Prof. Ewa Straburzyńska-Migaj
18.10-18.25
Standard and novel device therapy in patients with heart failure with reduced ejection fraction.
Standardowe i nowe urządzenia u chorych na niewydolność serca z upośledzoną frakcją wyrzutową lewej komory.
Prof. Piotr Ponikowski
18.25-18.40
Advances in the management of patients with acute heart failure.
Postępy w leczeniu chorych na ostrą niewydolnością serca.
Prof. Marco Metra
18.40-18.55
Co-morbidities as therapeutic targets in patients with heart failure.
Schorzenia towarzyszące jako ważne cele terapeutyczne u chorych na niewydolność serca.
Prof. Ewa A. Jankowska
18.55-19.10
New (2021) versus old (2016) guidelines on diagnosis and treatment of patients with heart failure: are they really different?
Nowe (2021) i stare (2016) zalecenia dotyczące diagnostyki i leczenia chorych na niewydolności serca: jak bardzo się różnią?
Prof. Piotr Ponikowski 
19.10-19.30
Discussion / Dyskusja
Moderator:
Prof. Ewa A. Jankowska
19.30-19.40
Break / Przerwa 
19.40-20.20
Session 3 / Sesja 3 
Panel discussion / Dyskusja panelowa :

New 2021 ESC guidelines on diagnosis and treatment of patients with heart failure: strategies for dissemination and broad implementation in clinical practice in Poland.
„Nowe europejskie zalecenia dotyczące diagnostyki i leczenia chorych na niewydolność serca (2021): strategia popularyzacji oraz szerokiego wdrażania do praktyki klinicznej w Polsce”.


Pannelists / Paneliści: Prof. Piotr Ponikowski, Prof. Ewa A. Jankowska, Prof. Jadwiga Nessler, Prof. Ewa Straburzyńska-Migaj, Prof. Jarosław Drożdż, Prof. Mariusz Gąsior, Prof. Marcin Gruchała, Prof. Jarosław Kaźmierczak, Prof. Przemysław Leszek, Prof. Przemysław Mitkowski